Članstvo u udruzi

slika

ČLANOVI, DUŽNOSTI I PRAVA

 

 

Sukladno Statutu lovačke udruge Orlov kuk Tomislavgrad:

Članak 108.

Članom Udruge može postati svaki punoljetan građanin države Bosne i Hercegovine, strani državljanin koji ima stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini koji svojim radom i načinom života daju garanciju da će izvršavati sve zadatke Udruge i zakonske

uvijete za bavljenje lovstvom.

 

Članak 109.

Članovi Udruge su:

 - redovni članovi,

 - članovi pripravnici,

 - članovi podmlatka,

 - počasni članovi.

 

Članak 110.

Redovni članovi Udruge mogu biti punoljetne osobe pod uvjetom da su nakon lovačkog pripravničkog staža položile lovački ispit, imaju opću zdravstvenu sposobnost i mogućnost stjecanja prava na nošenje i držanje oružja, a sve na osnovu općih akata Udruge.

Redoviti član se postaje na temelju odluke Upravnog odbora Udruge.

 

Članak 111.

Redovni član druge lovačke Udruge, a koji prelazi u ovu Udrugu obavezan je, uz pismeni

zahtjev priložiti i ispisnicu iz članstva te Udruge.

U ispisnici treba stajati podatak o položenom lovačkom ispitu i izvršenju svih obaveza

prema prethodnoj Udruzi, da se ne vodi disciplinski postupak, kao ni krivični postupak i

preporuka za učlanjenje u našu Udrugu.

 

Član 112.

Članovi pripravnici, o čijem prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor Udruge su osobe –

građani koji nisu osuđivani za krivična djela protiv građana i države ili osuđivani za nečasna djela. Ako Upravni odbor Udruge odluči da podnositelj zahtjeva za učlanjenje ne može biti primljen za člana, bit će mu izdano o tome rješenje. Protiv toga rješenja podnositelj zahtjeva za učlanjenje može se žaliti Skupštini Udruge, u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja.

Odluka Skupštine o žalbi (prigovoru) iz prethodnog stava je konačna.

 

Članak 113.

Osoba koja želi postati članom Udruge dužna je podnijeti zahtjev, na za to određenom

obrascu, u kojem daje potrebne podatke o sebi i preporuke dvojice redovnih članova Udruge.

Danom odluke Upravnog odbora, podnositelj zahtjeva za prijem, postaje član - pripravnik.

Pripravnički staž traje jednu godinu, nakon čega pripravnik stječe pravo polaganja lovačkog ispita.

 

Članak 114.

Članovi podmlatka su osobe mlađe od osamnaest godina, koje na svoj zahtjev i preporuku

najmanje dvojice redovnih članova Udruge, mogu biti primljene u članstvo Udruge. O istom prijemu odlučuje Upravni odbor. Članovi podmlatka imaju svoja prava i dužnosti.

 

Članak 115.

Članovi podmlatka organizirano, pod vodstvom mentora, sudjeluju u zaštiti divljači, izgradnji lovno – tehničkih objekata i pošumljavanju terena (lovišta).

Članovi podmlatka imaju pravo koristiti sve objekte Udruge.

Članovi podmlatka ne mogu biti birani u organe niti glasati prilikom donošenja odluka.

 

Članak 116.

Počasni članovi Udruge su one osobe - članovi koje proglasi Skupština Udruge, a na prijedlog  Upravnog odbora Udruge. Njihovu verifikaciju vrši Lovački savez Herceg Bosne.

Počasnim članom Udruge može postati osoba koja svojim dugogodišnjim radom na

unapređenju lovstva, a posebno u svojoj matičnoj Udruzi postigne značajne

rezultate i stekne izvanredne zasluge.

Počasni članovi se upisuju u Knjigu počasnih članova, dobivaju Uvjerenje Lovačkog saveza Herceg Bosne o proglašenju za počasnog člana i legitimaciju počasnog člana.

Počasnom članu se iskazuju posebne počasti na svim značajnim skupovima i manifestacijama Udruge i imaju sva prava redovnih članova Udruge,

Počasni članovi Udruge oslobođeni su od plaćanja članarine i drugih obaveza prema Društvu.

 

Članak 117.

Dužnosti redovnih članova:

 - da čuvaju i njeguju prijateljske odnose i lovnu etiku među članovima Udruge,

 - da čuvaju ugled Udruge; Lovačkog Saveza herceg Bosne i njihovih organa, kao i da

 se aktivno zalažu na suzbijanju svakog štetnog djelovanja u Udruzi,

- da svojim aktivnim radom, prema planu i odlukama organa Udruge, sudjeluju u

 izvršavanju svih zadataka i ciljeva Udruge,

 - da izvršavaju na vrijeme i u cijelosti sve obaveze koje utvrde organi Udruge,

 - da o svim zapažanjima i pojavama u društvu ili lovištu, koje mogu izazvati štete u

 Udruzi ili da onemogućavaju izvršenje zadataka i ciljeva Udruge, izvještavaju

 odmah nadležne organe Udruge.

- da na vrijeme izmiruju svoje obveze prema Udruzi, a sukladno Pravilniku o radu Udruge.

 

Članak 118.

Prava redovnih članova:

- da aktivno i neposredno sudjeluju u radu Udruge, a prema planovima rada za pojedine

 vrste zadataka i poslova, pridržavajući se postojećih zakonskih propisa i općih akata

 Udruge,

- da vrše lov divljači na način kako je to predviđeno planom izvršenja odstrjela na području

 Udruge,

 - da biraju i budu birani u organe Udruge,

 - da podnose prijedloge, molbe i žalbe organima Udruge, na način predviđen ovim

 Statutom i drugim općim aktima Udruge.

- da se 15 (petnaest) dana prije održavanja Skupštine Udruge upoznaju sa dnevnim redom i

 materijalom.

 

Članak 119.

Članovi Udruge stariji od 65 godina, s lovačkim stažom višim od 20 godina, oslobođeni su

radnih obaveza i obaveza izmirenja poena od štetočina.

Izuzetno, a na prijedlog sekcije Upravni odbor Udruge može, u opravdanim slučajevima

(teška oboljenja i službena odsutnost) osloboditi i redovne članove od plaćanja obaveza članarine kao i izvršenja radnih dana i poena od štetočina.

 

Članak 120.

U lovištu Udruge mogu vršiti lov redovni članovi, počasni članovi, članovi drugih lovačkih

Društava i strani državljani pod uvjetom i načinu kako je to predviđeno u Pravilnikom o

uvjetima vršenja lova u lovištima Udruge.

Samo uplaćena članarina ne daje pravo na lov i korištenje dijelova divljači, nego i ispunjenje obveza, radnih sati i poena koji su utvrđeni Pravilnikom o radu.

 

Članak 121.

Članstvo u Udruzi prestaje:

- prestankom rada udruge;

- istupanjem iz članstva Udruge;

- pravomoćnom sudskom odlukom kojom je član osuđen na kaznu zatvora zbog krivičnog

 djela protiv građana i države i kaznom zatvora dužom od 1 (jedne) godine za krivično djelo;

- isključenjem iz Udruge.

- neblagovremenim izmirenjem utvrđenih obaveza prema društvu;

- smrću.

 

Članak 122.

Član Udruge kojemu je prestalo članstvo po stavku 2, 4. i 5. iz članka 121. ovog Statuta, može biti ponovo primljen u Udruga pod uvjetima predviđenim ovim Statutom.